กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

งบทดลองเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

สามารถดูย้อนหลังได้ที่ http://www.bpp1.go.th/index.php/en/dept-bpp1/dept-6

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันายายน 2561

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เงินฝากกระแสรายวัน 690-1

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ 202-1

เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 201-3

เงินฝากไม่มีรายตัว 601-5

เงินฝากออมทรัพย์ 219-2