03/27 2019

จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย

จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย 

เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บก.ตชด.ภาค.๑ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ของ นักเรียน รร.ตชด.สังกัด บก.ตชด.ภาค.๑ ณ. หอประชุมรักสามััคคี บก.ตชด.ภาค.๑

  

  

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦